Státní fond podpory investic – výzva k podávání žádostí o dotaci nebo o úvěr do programu Brownfieldy

Oznámení o vyhlášení výzvy pro rok 2021

Státní fond podpory investic vyhlašuje dne 1. února 2021 výzvu k podávání žádostí o dotaci nebo o úvěr do programu Brownfieldy dle nařízení vlády č. 496/2020 Sb. pro rok 2021.

Věcné zaměření výzvy: revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití.

Podmínky pro poskytnutí dotace nebo úvěru:

Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené NV č. 496/2020 Sb.

V rámci města lze podat pouze 1 žádost za město. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.

V případě, že žádosti budou mít stejný počet bodů, rozhodne o pořadí datum a čas přijetí na podatelnu.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 1. března 2021 a končí dnem 30. dubna 2021.

Další výzva pro přijímání žádostí do programu Brownfieldy bude vyhlášena v září letošního roku a financování bude zajištěno z alokovaného rozpočtu pro rok 2022.

SFPI tímto informuje, že došlo o opravě chybné informace týkající se povinné přílohy Znalecký posudek prokazující nezpůsobilost stavby. Tento posudek může vystavit pouze soudní znalec v oboru stavebnictví – viz informace o povinných přílohách žádosti uvedené v dokumentu Příručka žadatele o podporu.

Zdroj: https://sfpi.cz/brownfieldy/

cs Čeština‎