Liberec má po patnácti letech nový územní plán

Dne 24.2.2022 po patnácti letech, přesně v 15.15 hodin, schválili liberečtí zastupitelé nový územní plán krajského města. O pořízení nového územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo města Liberce dne 31. 5. 2007.

Foto zdroj: MML

Dosud platný a účinný územní plán, schválený usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 94/02 dne 25. 6. 2002, pozbyde účinnosti nabytím účinnosti nového územního plánu.

Vydáním aktuálního územního plánu město získá nový základní strategický dokument, který stanovuje koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán přináší podrobnější regulace území, ale také vymezení nových rozvojových ploch pro bydlení, průmysl, občanskou vybavenost, atd. Nový územní plán však přináší i podrobnější řešení zelených pásů, které pronikají až do jednotlivých center osídlení.

Oproti územnímu plánu z roku 2002 je zavedena podrobnější regulace území, jako je např. charakter zástavby, koeficienty zeleně a intenzita zastavění. Rovněž je vymezeno přes 30 územních studií, které podrobněji prověří řešená území a navrhnou například etapizaci výstavby a uspořádání veřejných prostranství. Nový územní plán dále jasně definuje mantinely pro plochy výroby, kde stanovuje, že výroba nesmí přesahovat negativními vlivy svoji plochu, v některých případech i pozemek.  Územní plán stanovil také plochy pro rozvoj a posílení sídelní zeleně ve městě.

Územní plán zahrnuje řadu důležitých bodů. Počítá například s výstavbou až 10 500 bytů a rodinných domů při odhadovaném počtu 110 tisíc obyvatel. Jeho součástí je i dobudování vnitřního městského okruhu, včetně rozvoje sítě cyklostezek. Zároveň ale omezuje rozšiřování města do krajiny, podporuje vznik zhruba 200 nových zahrádek, ale i rozšíření zoo. Vedle toho pak preferuje i zavádění zelených pásů v centru. „Liberec je druhým nejzelenějším městem v ČR, a to chceme určitě zachovat,“ uvedl již dříve primátor Jaroslav Zámečník.

Zdroj: MML / Genus