Prodej nemovitého majetku – Libereckého kraje

Nabídkové řízení na P R O D E J nemovitého majetku v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou.

I N F O R M A C E k nabídkovému řízení na P R O D E J nemovitého majetku v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou.

Záměr č. 118/2019 | Lokalita na adrese: Palackého 2570/10, Jablonec nad Nisou

Předmět prodeje: st.p.č. 2542 o výměře 670 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Jablonec nad Nisou, č.p. 2570, obč. vyb., p.p.č. 1039/1 o výměře 990 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, -p.p.č. 1026/4 o výměře 113 m2, zahrada, -p.p.č. 1026/10 o výměře 528 m2, zahrada, -p.p.č. 1026/12 o výměře 63 m2, zahrada, vše v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, kdy minimální nabídková kupní cena činí 13.900.000KČ (slovy:třináctmilionůdevětsettisíckorunčeských.)

vladimir.koudelka@kraj-lbc.cz

Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor investic a správy nemovitého majetku

cs Čeština‎